Aanpassing stedenbouwkundig plan moet antwoord geven op toekomstige
woonwensen

HERIJKING UITGANGSPUNTEN NIEUWVEENSE LANDEN

DE GEMEENTERAAD HEEFT HET COLLEGE GEVRAAGD HET GELDENDE STEDENBOUWKUNDIG
PLAN VOOR NIEUWVEENSE LANDEN AAN TE PASSEN AAN DE HUIDIGE TIJD. IN EEN
STEDEBOUWKUNDIG PLAN WORDT DE GEWENSTE INRICHTING VAN EEN WIJK GESCHETST
VAN O.A. KAVELS, WEGEN EN GROEN EN REKENING GEHOUDEN MET BIJVOORBEELD
WATERBERGING. DOEL IS DAT MENSEN VEILIG EN MET PLEZIER KUNNEN WONEN.

Wethouder Roelof Pieter Koning: “_Nu de woningmarkt zich lijkt te
stabiliseren -zelfs aantrekt- en er weer vertrouwen is, is het ook het
moment gekomen om helderheid te verschaffen over de ontwikkelrichting en
de toekomstige ontsluiting van Nieuwveense Landen._”

Het college wil het plan aanpassen met uitgangspunten die passen bij de
huidige tijd en ontwikkelingen. Voordat het college start met de
aanpassingen, worden de uitgangspunten voorgelegd aan de gemeenteraad.

UITGANGSPUNTEN

Bij uitgangspunten die nodig zijn voor de aanpassing van het plan moet
men denken aan bijvoorbeeld de verkeersontsluiting, minder woningen
i.v.m. de bevolkingsprognose, de veranderende woningmarkt, voorzieningen
in de wijk en duurzaamheid.

NIEUWVEENSE LANDEN WEER BIJ DE TIJD

Door het huidige plan te actualiseren kan de gemeente beter inspelen op
de wensen vanuit de woningmarkt en krijgt Nieuwveense Landen de
positieve aandacht die het verdient.

VERVOLG

Als de raad de uitgangspunten vaststelt, werkt het college twee scenario
’s uit. Het eerste scenario betreft vooral een ontwikkeling in
westelijke richting en het tweede scenario een ontwikkeling in zowel
westelijke als oostelijke richting. De uitgangspunten worden in beide
scenario ’s uitgewerkt.

Het resultaat is een geactualiseerd plan voor Nieuwveense Landen met
minder woningen en woonmilieus, een flexibele verkeersontsluiting, een
kleiner plangebied een voorkeurvariant van een ontwikkelrichting.

Deze variant zal vervolgens eind 2017 worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.