Wat is een wijkplatform?

Een wijkplatform bestaat uit bewoners uit de wijk die vrijwillig opkomen voor de leefbaarheid in hun straat, buurt of wijk. Regelmatig vinden er contacten plaats met gemeente, woningbouwstichting, jongerenwerk en politie omtrent de leefbaarheid in de wijk.

Wat doet het wijkplatform?

Het wijkplatform werkt aan de leefbaarheid in de wijk. Het gaat bijvoorbeeld over de openbare ruimte, voorzieningen en activiteiten. Afstemming tussen bewoners en voor de wijk belangrijke partijen wordt bevorderd. Het wijkplatform staat in contact met gemeente, woningbouwstichting en politie, om zo signalen uit de wijk terug te koppelen en samen op te lossen.

Wat is de rol van de wijkplatforms?

De wijkplatforms hebben een signalerende en informerende taak naar bewoners, gemeente, politie en woningstichting. De platforms werken zelfstandig of samen met de gemeente en andere betrokken partijen aan verbetering van leefbaarheid, zelfredzaamheid en ontmoeting in de verschillende wijken. De platforms worden vertegenwoordigd in de Werkgroep Wijkgericht Werken.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie neemt u contact op met de wijkregisseur via telefoonnummer 140522 of per mail postbus@meppel.nl

Waar vind ik meer informatie over de andere wijkplatforms?